top of page

SPLOŠNI POGOJI POGODBE


1. člen

Pogodbeni stranki sta organizator aktivnosti Društvo-TJA, Mengeška pot 7, Kamnik (v nadaljevanju: Organizator) in podpisnik pogodbe ( v
nadaljevanju: Naročnik).

 

2. člen

Organizator se zavezuje:

  • da bo v skladu s ponudbo poskrbel za tehnično, logistično in vsebinsko izvedbo aktivnosti na visoki strokovni ravni in z ustrezno usposobljenim kadrom,

  • da bo zagotovil potrebno število izvajalcev aktivnosti v skladu s predpisanimi normativi,

  • da bo v primeru neustreznih razmer (npr. slabo vreme) izvajal nadomestni program v enaki časovni razsežnosti,

  • da bo osebne podatke o Naročniku in o otroku, za katerega Naročnik sklepa to pogodbo, uporabljal v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in

  • da bo v primeru neplačila v predpisanem roku osebne podatke o Naročniku uporabil v namen postopka izterjave.

 

3. člen

Naročnik se zavezuje:

  • da so podatki oddani na osnovi prijavnice Organizatorja resnični,

  • da bo v primeru zdravstvenih posebnostih otroka (diete, terapije ali karkoli podobnega) pisno obvestil Organizatorja minimalno 3 dni pred pričetkom izvajanja aktivnosti,

  • da bo do dne roka plačila poravnal finančne obveznosti do Organizatorja,

  • da bo po lastni presoji sam poskrbel in uredil dodatno nezgodno zavarovanje otroka za čas trajanja aktivnosti.

 

4. člen

Plačilo aktivnosti Naročnik izvrši na osnovi UPN obrazca ali preko elektronske banke. Plačilo se lahko izvede v enem ali več obrokih do datuma
zapadlosti plačila.

 

5. člen


Naročnik ima pravico do predčasne odpovedi pogodbenega razmerja.


V primeru predčasne odpovedi zaradi bolezni (zdravniško potrdilo) ali drugega upravičenega razloga je Naročnik upravičen do povrnitve
predplačila v celoti, z izjemo 25,00 EUR, kar Organizator zadrži za povrnitev administrativnih stroškov. V primeru odpovedi pogodbenega
razmerja v času trajanja aktivnosti zaradi poškodbe, bolezni ali drugega upravičenega razloga, bo Organizator Naročniku povrnil neizkoriščene
stroške smučarske karte, prehrane in programa. Stroški smučarskih učiteljev in prevoza ostajajo nespremenjeni.


Naročnik bo podatke o svojem transakcijskem računu za vračilo sam posredoval Organizatorju v roku 10 dni.

 

6. člen

Pogodba se sklepa za točno določen čas, in sicer za termin naveden v prijavnici oziroma v pogodbi/predračunu Organizatorja.
S podpisom pogodbe se Naročnik strinja z uporabo slikovnega in video gradiva posnetega na tečaju (objava na lastnih socialnih omrežjih) v
okviru svojih dejavnosti.

 

7. člen

Če Naročnik ne poravna celotnega pogodbenega zneska do roka plačila, si Organizator pridrži pravico odstopiti od pogodbene obveznosti in
zavrniti otroka pred začetkom izvajanja aktivnosti.
Če Naročnik ne poravna celotnega pogodbenega zneska do roka plačila, otrok pa se je udeležil aktivnosti, Organizator pošlje Naročniku opomin
za neplačilo pogodbenega zneska, za katerega Naročnik plača 3 EUR.
Če Naročnik, kljub poslanemu opominu, pogodbenega zneska ne poravna v celoti, ima Organizator, skladno z zakonodajo Republike Slovenije,
pravico sprožiti izvršbo za dolgovani znesek. Stroške izvršbe v celoti plača Naročnik.

 

8. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvirajo iz te pogodbe ali splošnih pogojev pogodbe, reševali
sporazumno. Spori, ki jih na ta način ne bo mogoče rešiti, se rešujejo pred pristojnim sodiščem.
S podpisom pogodbe pogodbeni stranki soglašata z izpolnjevanjem medsebojnih obveznosti.

bottom of page