top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1. člen

Pogodbeni stranki sta organizator aktivnosti Društvo TJA, Mengeška pot 7, Kamnik (v nadaljevanju: Organizator) in podpisnik pogodbe ( v nadaljevanju: Naročnik).

2. člen

 

Organizator se zavezuje:

  • da bo v skladu s ponudbo poskrbel za tehnično, logistično in vsebinsko izvedbo aktivnosti na visoki strokovni ravni in z ustrezno usposobljenim kadrom,

  • da bo zagotovil potrebno število izvajalcev aktivnosti v skladu s predpisanimi normativi,

  • da bo v primeru neustreznih razmer (npr. slabo vreme) izvajal nadomestni program v enaki časovni razsežnosti,

  • da bo osebne podatke o Naročniku in o otroku, za katerega Naročnik sklepa to pogodbo, uporabljal v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in da bo v primeru neplačila v predpisanem roku osebne podatke o Naročniku uporabil v namen postopka izterjave.

 

3. člen

 

Naročnik se zavezuje:

  • da so podatki oddani na osnovi prijavnice Organizatorja resnični,

  • da bo v primeru zdravstvenih posebnostih otroka (diete, terapije ali karkoli podobnega) pisno obvestil Organizatorja minimalno 3 dni pred pričetkom izvajanja aktivnosti,

  • da bo do dne roka plačila poravnal finančne obveznosti do Organizatorja,

  • da bo po lastni presoji sam poskrbel in uredil dodatno nezgodno zavarovanje otroka za čas trajanja aktivnosti.

 

4. člen


Plačilo aktivnosti Naročnik izvrši na osnovi prejetega predračuna. Plačilo se lahko izvede v enem ali več obrokih do datuma zapadlosti plačila.

 

5. člen
 

Naročnik ima pravico do predčasne odpovedi pogodbenega razmerja.

 

V primeru predčasne odpovedi zaradi bolezni (zdravniško potrdilo) ali drugega upravičenega razloga je Naročnik upravičen do povrnitve predplačila  v celoti, z izjemo 10,00 EUR, kar Organizator zadrži za povrnitev administrativnih stroškov.

V primeru odpovedi pogodbenega razmerja v času trajanja aktivnosti zaradi poškodbe, bolezni ali drugega upravičenega razloga, bo Organizator Naročniku povrnil neizkoriščene stroške nastanitve, prehrane in programa. Stroški spremstva strokovnega kadra vrtca in prevoza ostajajo nespremenjeni.

V primeru odpovedi večdnevne aktivnosti zaradi covid-19, oz. v skladu z odlokom vlade RS, je naročnik upravičen do povrnitve predplačila v celoti, z izjemo 2,50 EUR, kar organizator zadrži za povrnitev stroškov bančnih provizij.

Organizator ceno lahko spremeni v primeru podražitev na podlagi uskladitve z indeksom rasti cen.

Naročnik bo podatke za vračilo (ime, priimek, naslov in številka transakcijskega računa) sam posredoval Organizatorju v roku 10 dni. Omenjene podatke lahko naročnik organizatorju posreduje po elektronski pošti ali z redno pošto. V kolikor zahtevek za vračilo ne bo podan, bodo sredstva nakazana v dobrodelni sklad.

 

6. člen
 

Pogodba se sklepa za točno določen čas, in sicer za termin naveden v prijavnici oziroma v pogodbi/predračunu Organizatorja.

S potrditvijo prejema pogodbe/predračuna se Naročnik strinja z objavo fotografij na spletni strani in socialnih omrežij - Planet otrok, izključno v namen obveščanja o dogajanju na aktivnosti.

 

7. člen
 

Če Naročnik ne poravna celotnega pogodbenega zneska do roka plačila, si Organizator pridrži pravico odstopiti od pogodbene obveznosti in zavrniti otroka pred začetkom izvajanja aktivnosti.

Če Naročnik ne poravna celotnega pogodbenega zneska do roka plačila, otrok pa se je udeležil aktivnosti, Organizator pošlje Naročniku opomin za neplačilo pogodbenega zneska, za katerega Naročnik plača 3,00 EUR.

Če Naročnik, kljub poslanemu opominu, pogodbenega zneska ne poravna v celoti, ima Organizator, skladno z zakonodajo Republike Slovenije, pravico sprožiti izvršbo za dolgovani znesek. Stroške izvršbe v celoti plača Naročnik.

 

8. člen


Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvirajo iz te pogodbe ali splošnih pogojev pogodbe, reševali sporazumno. Spori, ki jih na ta način ne bo mogoče rešiti, se rešujejo pred pristojnim sodiščem.

S potrditvijo prejema pogodbe/predračuna pogodbeni stranki soglašata z izpolnjevanjem medsebojnih obveznosti.

bottom of page